De Locatie Medezeggenschapsraad (LMR)

De ‘Wet medezeggenschap op scholen’ (WMS) verplicht elke school een medezeggenschapsraad te hebben en regelt de samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad.
De Locatie Medezeggenschapsraad (LMR) denkt mee met de schoolleiding en geeft advies over/instemming met een aantal zaken. Te denken valt o.a. aan de ouderbijdrage, het formatieplan, de schoolgids, etc.

De LMR van Beroepencollege De Swaef stelt zich graag aan u voor: