Een christelijke, inspirerende onderwijsgemeenschap

Binnen onze scholen staan we voor:

Een Bijbels perspectief

De Bijbel is het Woord van God. Dit Woord is de leidraad binnen ons onderwijs. In de Bijbel lezen we dat we door te zondigen onze relatie met God hebben verbroken. Het gevolg is dat we onszelf met de schepping in het verderf hebben gestort. Maar we geloven dat het daar niet ophoudt! Met de Dordtse Leerregels geloven en belijden we dat ‘ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben.’

Deze boodschap willen we overbrengen op onze leerlingen. Hierbij gaat het in de eerste plaats niet om verstandelijke kennis, maar om het kennen van de verborgen omgang met God. Ontmoeting en relatie staan hierbij centraal.

Burgerschap is meedoen en keuzes maken

Christenen zijn burgers onderweg. Dit betekent dat we in zekere zin vreemdelingen zijn. Toch onttrekken we ons niet aan de wereld en aan onze verantwoordelijkheden. We zijn betrokken op en dienstbaar aan de samenleving waarin wij onze plaats innemen. Tegelijk betekent dit vreemdelingschap dat we soms keuzes maken die misschien niet door iedereen worden begrepen.

Doorgeven wat van waarde is

In ons onderwijs willen we doorgeven wat van waarde is. De werkelijkheid waarin wij leven heeft in zichzelf waarde en betekenis omdat ze deel uitmaakt van Gods schepping. We willen leerlingen hiervoor eerbied en verwondering bijbrengen. Vanuit maatschappelijk perspectief en vanuit onze traditie maken we keuzes in wat we overdragen en welke vaardigheden en competenties voor onze leerlingen belangrijk zijn.

Inspirerende docenten

De taak van docenten bestaat, naast het overbrengen van kennis, vooral uit het raken van het hart van leerlingen. Dit vraagt van docenten vaardigheden, integriteit en identiteit. Leraren zijn mensen die de verbinding maken tussen leerlingen en dat wat geleerd moet worden. Omdat een docent veel van zichzelf laat zien, maakt hem dat aan de ene kant kwetsbaar, maar aan de andere kant ook overtuigend en een bron van inspiratie.

Unieke leerlingen

Alle leerlingen die onze scholen bezoeken hebben hun eigen gaven en talenten. Ons onderwijs sluit aan bij hun leeftijd, mogelijkheden en toekomstperspectief. We werken bewust aan een veilig pedagogisch klimaat waarin leerlingen mogen leren met vallen en opstaan. We vragen van leerlingen discipline, zelfbeheersing en concentratie.

 
Het Wartburg College is partner van Duurzaam Doen.
www.duurzaam-doen.nl