ANBI-status

Het Wartburg College staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hier vindt u onze belangrijkste gegevens overzichtelijk op een rij:

Naam
Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische Grondslag “De Wartburg” (Wartburg College)

RSIN/fiscaal nummer
002770210

Contactgegevens
Wartburg College
Carnissesingel 20
3084 NA Rotterdam-Carnisse

Postadres
Postbus 55094,
3008 EB Rotterdam

Telefoon
(0180) 72 66 50

De doelstelling
De school wil christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag verzorgen. De school belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven. Ook worden de Drie Formulieren van Enigheid onderschreven als op de Schrift gegrond. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuurlijke organisatie
De leiding van de school ligt in handen van een College van Bestuur . Het toezicht op de school wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht .

Het beloningsbeleid
De leden van het College van Bestuur worden bezoldigd conform de CAO VO. Er zijn geen meldingen inzake de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is:

Voorzitter + lidmaatschap Remuneratiecommissie: € 5.091
Lid + lidmaatschap commissie: € 3.394