Nieuw schoolplan

Het nieuwe schoolplan 2020-2025 is recent gepubliceerd. Via onderstaande link kunt u hiervan kennis nemen. De kern van ons nieuwe schoolplan hebben we samengevat in een opdracht. Deze opdracht raakt de ouders en de school: we zijn als school geen bedrijf dat een ‘product’ levert, maar we zetten als ouders en school in op een gezamenlijke verantwoordelijkheid  voor de christelijke opvoeding en vorming van onze kinderen. We formuleren als school die opdracht als volgt:

‘Het is opdracht van de school om de leerlingen in aanraking te brengen met het ware, goede en schone in de schepping; dat wat onderzocht, gekend en gezegd is. Ook laten we hen zien hoe de gebrokenheid doorwerkt op alle levensterreinen. Het onderwijs is erop gericht dat leerlingen groeien in mogelijkheden, interesses en vermogens, zodat zij gestalte kunnen geven aan hun roeping om God te zoeken en als burger te staan in onze samenleving, in gehoorzaamheid en in navolging van Christus.’

Deze opdracht hebben we vertaald in drie O’s, waaraan gedurende de komende vijf jaren programma’s gekoppeld zullen worden: onderwijzen, ontspannen en ontmoeten. Dat is wat onderwijs moet doen. Het betreft een combinatie van stevig, inhoudelijk onderwijzen door de onmisbare leraar of lerares (onderwijzen), weg van de hyperigheid van alle dag en de doorgeslagen educaties en indicaties, met grote aandacht voor lezen en kritisch ten opzichte van de digitalisering (ontspannen) en waarin de ontmoeting met de ander (medeleerling, buren, stad) en de Ander een belangrijke opdracht is. Hiermee raken we meer de kern van waar onderwijs werkelijk toe dient.

Klik hier voor een presentatie van de opdracht van het schoolplan vertaald in drie O's.

Klik hier om kennis te nemen van het schoolplan.