Update situatie Corona-virus

Laatste update 10-06-2020, 14:00 uur

Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 

Momenteel denken we na over de vraag hoe we het onderwijs volgend cursusjaar kunnen opstarten. Niemand weet hoe de situatie na de zomervakantie zal zijn. We werken verschillende scenario’s uit. 

Meer duidelijkheid op 24 juni
Minister Arie Slob heeft toegezegd om op 24 juni meer duidelijkheid te geven aan middelbare scholen over wat er na de zomervakantie mogelijk is. We hopen u daarom na deze datum nader te informeren.

Openingsbijeenkomsten
We proberen bij de openingsbijeenkomsten, aan het begin van het schooljaar, ook ouders en leerlingen uit te nodigen. Het aantal is afhankelijk van de dan op dat moment geldende maatregelen. We zullen te allen tijde de regels van de RIVM navolgen.

Zodra er meer bekend is, zullen wij u hierover informeren.

Met vriendelijke groet,

Richard Toes en Leendert van Wezel
College van Bestuur

____________________________________________________

Update 13-05-2020, 15:30 uur

Naar aanleiding van het besluit van minister-president Rutte met betrekking tot het (deels) heropenen van de scholen in het voortgezet onderwijs per D.V. 2 juni 2020, denken we momenteel na over de noodzakelijke stappen die we moeten nemen om de school weer (deels) te openen voor docenten en leerlingen. We verwachten hier volgende week (week 21) meer informatie over te kunnen verstrekken. 

____________________________________________________

Update 24-04-2020, 14:45 uurGeachte ouder(s) / verzorger(s), 

Tijdens de persconferentie van minister-president Rutte op dinsdag 21 april jl. werd bekend dat scholen in het voortgezet onderwijs voorbereidingen kunnen treffen zodat leerlingen vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen. Ook wij zullen deze voorbereidingen treffen. Tot die tijd geven wij onderwijs op afstand. 
 
Graag informeren we u over de centrale afspraken die zijn gemaakt voor de onderbouwleerlingen met betrekking tot bevordering (of doubleren / afstroom):
 
1. Voor de bevordering (of doubleren / afstroom) houden we vast aan de normen die er zijn. Leerlingen die op grond van de behaalde cijfers overgaan, worden gewoon bevorderd. Alle overige leerlingen worden besproken, voor deze leerlingen is  het oordeel van de lerarenvergadering / rapportenvergadering bepalend. 
 
2. Er zijn afspraken over wegingen op Wartburgniveau. Er is besloten om alle perioden even zwaar te laten wegen. Periode 1 en 2  samen leveren één cijfer op: dat is 50% van het eindcijfer. Periode 3 en 4 worden in elkaar geschoven en leveren ook één cijfer op. Dat is eveneens 50% van het eindcijfer. Het gemiddelde van deze twee cijfers is het cijfer dat telt voor de overgang. 
Voor vmbo-basis en kader geldt: Cijfer voor periode 1 is ⅓ van het eindcijfer; cijfer voor periode 2 telt voor ⅓; Periode 3 en 4 worden in elkaar geschoven. Dit cijfer is ook ⅓ van het eindcijfer.
 
3. Afspraken met leerlingen / ouders over verandering van schoolsoort die al in gang zijn gezet (denk met name aan de prognoses die al zijn gedaan halverwege het jaar) kunnen worden doorgezet, maar er kunnen redenen zijn om hier nog andere keuzes in te maken.
 
Zodra er meer bekend is over het opstarten van de fysieke lessen op de locaties, zullen we u hierover informeren.
 
Hartelijke groet van het College van Bestuur, 
R. Toes
L.S. van Wezel

____________________________________________________

Update 06-04-2020, 10.45 uur

Voor leerlingen is het mogelijk om via school gratis de nieuwste versie van het Office-pakket (Word, PowerPoint, Excel, etc.) thuis te installeren. Met deze versie is alles goed te openen wat van school afkomstig is. In deze handleiding wordt alles uitgelegd.

Mochten er schoolgerelateerde ICT-problemen zijn, dan kunt u contact opnemen met de servicedesk via servicedesk@wartburg.nl onder vermelding van uw contactgegevens.

____________________________________________________

Update 01-04-2020, 16:00 uur

Rijksoverheid:

____________________________________________________

Update 28-03-2020, 10:00 uur

De sluiting van de scholen als gevolg van het coronavirus heeft impact op leerlingen, ouders of verzorgers en schoolmedewerkers. In een krantenadvertentie in het RD uiten negen scholen voor christelijk reformatorisch onderwijs een gedeelde boodschap.

Klik op de afbeelding om de advertentie te openen.

____________________________________________________

Update 24-03-2020, 15:45 uur

Vanmorgen heeft minister Slob bekend gemaakt dat de centrale eindexamens in het vmbo, havo, vwo en gymnasium in mei niet doorgaan vanwege het coronavirus. De schoolexamens bepalen of leerlingen hun diploma halen. Het schoolbestuur gaat in overleg over hoe de schoolexamens af te ronden. 

Bij dit alles kunnen we ons voorstellen dat u en jij toch vragen hebben over hoe het nu precies gaat met het schoolexamen. Komt er bijvoorbeeld een extra herkansing of niet?
De minister zegt hierover het volgende in de kamerbrief:
 
Verdere uitwerking maatregel 
In de komende periode wordt er verder uitwerking gegeven aan deze maatregel en zullen alle (praktische) consequenties in samenwerking met alle belanghebbende partijen verder worden uitgewerkt. Dit betreft onder andere de deadline voor het aanleveren van de schoolexamenresultaten en de daaropvolgende diplomabeslissing, de invulling van de slaag-zakbeslissing en hoe de mogelijkheid op een herkansing wordt vormgegeven. Er wordt ook uitgezocht of er een beroepsmogelijkheid kan worden ingericht voor leerlingen die het niet eens zijn met de beslissing van de school. Scholen en leerlingen worden over de uitwerking van bovenstaande zo snel mogelijk geïnformeerd.
 
Zodra we nader bericht hebben ontvangen van de minister zullen we u als ouders en jullie als leerlingen hierover zo spoedig mogelijk informeren. 

We verwijzen u graag naar de website van de Rijksoverheid waar diverse vragen worden beantwoord: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens

____________________________________________________

Update 23-03-2020, 16:00 uur

Geachte ouders/verzorgers,

Op alle locaties zijn er initiatieven om het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven langs de digitale weg. Daar worden in korte tijd veel nieuwe initiatieven ontwikkeld om het onderwijs zo goed mogelijk te laten voortgaan. Uiteraard is dit nooit volledig onderwijs zoals we dat graag zouden willen. Het contact met de leerlingen, de pedagogische relatie, het compliment en de correctie: het wordt in deze vorm allemaal gemist. Niettemin proberen we de basis van ons onderwijs zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. We willen u graag ook bemoedigen als ouders in deze situatie. Het vraagt veel meer van u dan in een gewone onderwijssetting.  

Mocht u nog geen gebruik maken van de adviezen die er gegeven worden aan u als ouders in de situatie van thuisonderwijs: zie bijgaand een aantal documenten die u als ouders ook goed kan gebruiken om thuis de situatie zo optimaal mogelijk te maken.

We wensen u daarin ook van harte wijsheid en Gods zegen toe. We weten niet hoe lang dit gaat duren. Temeer vinden we het belangrijk om op deze wijze, via de website, u zo mogelijk dagelijks een update te geven.  

Hartelijke groet en bemoediging van het College van Bestuur, 

R. Toes
L.S. van Wezel

____________________________________________________

Update 19-03-2020, 17:00 uur

Net als gisteren heeft itslearning ook vandaag weer te kampen met wat technische problemen door overbelasting. Daarom delen we graag de links naar de status-pagina’s van de belangrijkste ICT-platforms. Hier kunt u zien of er actuele storingen zijn.

Ook krijgen we vragen over het inloggen op itslearning en Somtoday.

Hieronder een korte instructie. De docent brengt de leerling op de hoogte in welk systeem het huiswerk staat.

Inloggen itslearning

1. Ga naar https://wartburg.itslearning.com/elogin/autologin.aspx
2. Aanmelden met je schoolmailadres (<leerlingnummer>@wartburg.nl) en je schoolwachtwoord

Inloggen Somtoday
1. Ga naar https://elo-wartburg.somtoday.nl

2. Kies als school Wartburg College
3. Aanmelden met je leerlingnummer en het speciale Somtoday wachtwoord (dat hebben we aan het begin van dit schooljaar naar je schoolmail gestuurd, dit is dus niet hetzelfde als je schoolwachtwoord)

Weet je je Somtoday wachtwoord niet meer? Volg dan de stappen vanaf pagina 2 van de handleiding

Is het inloggen in Somtoday of itslearning gelukt?
4. Ga dan naar Vakken
5. Klik op het vak waarvoor je een opdracht hebt.

Met vriendelijke groet,

De ICT-afdeling

____________________________________________________

Update 18-03-2020, 17:30 uur

Onze collega’s werken hard aan het vormgeven van de online lessen. Ook onze ICT-afdeling stelt alles in het werk om het onderwijs op afstand technisch mogelijk te maken. Op sommige locaties zijn de online lessen al gestart, de andere locaties volgen later deze week. 

Onderwijs op afstand
Diverse klaslokalen zijn ingericht met camera’s om lesvideo’s op te nemen. Ook kunnen leerlingen via Teams van Office365 online lessen volgen. Zodra een docent een klas heeft uitgenodigd voor een online les, ontvangen de betreffende leerlingen hiervan een link naar de les. Daarnaast worden er door de docenten zelf veel creatieve manieren bedacht om hun lessen vorm te geven. 

Kluisjes
Op verschillende locaties zijn de leerlingen al op school geweest om hun kluisjes leeg te halen. Op de andere locaties zal dit binnenkort ook volgen. De leerlingen en/of ouders ontvangen hierover een mail. 

Examenklassen
Onze focus ligt in eerste instantie op de examenklassen. Gisteren werd duidelijk dat onder voorwaarden de schoolexamens door kunnen gaan. Vandaag en morgen gaan we in overleg hoe we dit vorm gaan geven. 

Toetsen
Het is van belang dat de lessen zoveel mogelijk doorgaan. We hopen binnenkort meer te kunnen communiceren over hoe we omgaan met de toetsen. We wachten op informatie vanuit de overheid. 

____________________________________________________

Update 17-03-2020, 16:30 uur

Vanmiddag heeft Onderwijsminister Slob bekend gemaakt dat de scholen open blijven om de leerlingen, onder bepaalde voorwaarden, klaar te stomen voor hun eindexamen. Morgen zullen de locaties met elkaar overleggen hoe dit precies vorm krijgt. Of de centrale eindexamens ook echt door gaan staat nog niet vast.

____________________________________________________

Update: 15-03-2020, 21:30 uur

Beste ouder/verzorger /leerling,

De komende drie weken, tot in ieder geval 6 april, worden er op school geen lessen gegeven. De komende drie weken zijn onze leerlingen dus thuis. Enige uitzondering is als een leerling door omstandigheden niet thuis kan blijven en vader of moeder werkzaam is in een vitale functie in gezondheidszorg of andere vitale (overheids)dienst. In dat geval zorgen we overdag voor opvang op school.
 
Dat betekent niet dat er geen lesactiviteiten zullen zijn de komende weken. We zijn nu druk bezig met regelen van onderwijs op afstand. We weten alleen op dit moment nog niet precies hoe dat er uit gaat zien. We verwachten van onze leerlingen dat ze telefoon en mail goed in de gaten houden. via dat kanaal krijgen ze nadere instructie.
 
Het zijn tijden zoals niemand van ons eerder heeft meegemaakt. Ook en juist nu in deze tijden vol verwarring is onze hulp van de Heere alleen. ‘Want Gij zijt mij een Toevlucht geweest. Ik zal mijn toevlucht nemen in het verborgene van Uw vleugelen.’ (Ps 61)
 
De schoolleiding

____________________________________________________

Update: 12-03-2020 16:30 uur

In dit bericht geven wij u informatie naar aanleiding van de ontwikkelingen rond het coronavirus. Deze informatie is gebaseerd op de persconferentie van premier Rutte vanmiddag (12 maart 2020) en op onze eigen besluitvorming.

School blijft open
De lessen op het Wartburg College gaan door, zoals op alle andere scholen in Nederland.

Gezondheidsklachten
Wanneer uw kind last heeft van (milde) luchtwegklachten - zoals snotneus, hoesten en keelpijn - en/of koorts, dient hij/zij ziek gemeld te worden en thuis te blijven.

Werkweken en excursies
We hebben besloten dat alle werkweken en excursies tot de meivakantie worden geannuleerd. 
Of werkweken en excursies in de periode tussen de meivakantie en de zomervakantie doorgang kunnen vinden, wordt voor de meivakantie bepaald. 
In juni wordt bepaald hoe we omgaan met werkweken en excursies na de zomervakantie. 
Wanneer werkweken en excursies niet doorgaan, worden deze omgezet in reguliere lesdagen en toetsen, tenzij blijkt dat dit door omstandigheden niet mogelijk is. Iedere locatie van het Wartburg College communiceert met de eigen leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) over de invulling van de vervallen werkweken en excursies.

We blijven de situatie voortdurend volgen. Mochten aanvullende maatregelen nodig zijn, dan zullen we hierover communiceren.

____________________________________________________

Bericht 28-02-2020 

We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn rondom het Corona-virus. Moeten er maatregelen genomen worden?

We volgen de berichtgeving rondom het virus en de aanbevelingen van het RIVM en GGD-Rijnmond op de voet. Op dit moment gelden alleen de standaard maatregelen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

En tevens is het van belang dat als uw zoon of dochter of iemand anders van het gezin in de afgelopen week in een risicogebied is geweest waar het coronavirus voorkomt en hoge koorts heeft (hoger dan 38 graden), hoest en kortademig is, u het volgende doet:

  • Direct bellen met de huisarts 
  • Beperk het aantal mensen dat in direct contact staat met mogelijk besmette persoon
  • Bij geen direct fysiek contact: houd min. 2 meter afstand

Voor actuele informatie: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus en https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden