Uit de LMR; alle aangelegenheden worden concreet

De Locatie Medezeggenschapsraad (LMR) van de Marnix vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Iedere vergadering is er een agenda met vaste punten. De LMR heeft advies- en instemmingrecht over zaken die in de wet genoemd worden. Maar in de wet staat nog een interessant artikel dat begint met de volgende zin: "De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden, de school betreffende". En de wet voegt eraan toe dat de MR voorstellen mag doen en standpunten kenbaar mag maken.

Aangelegenheden klinkt nog erg juridisch en abstract, maar we proberen dat steeds zo concreet mogelijk te maken. Naast beleidsstukken en plannen vanuit de school kunnen we zo praktische punten met de directie bespreken. Ik noem hieronder een paar voorbeelden.

Bovenbouw bk
In september 2017 is de Marnix gestart met bovenbouw vmbo-bk. Dit geeft leerlingen de gelegenheid om vier jaar op dezelfde locatie bk-onderwijs te krijgen. We hebben met de directie de plannen besproken en daarna volgen we de voortgang van de verbouwing en het lesprogramma.

Mentoraat
Het mentoraat is belangrijk voor personeel en leerlingen. De mentor heeft extra contact met de leerlingen en spreekt ze regelmatiger dan andere leerkrachten. We willen graag weten hoe het mentoraat op de school functioneert en hoe het nog beter kan.

Werving nieuwe leerlingen
In de meerjarenprognose dalen de leerlingenaantallen van het Wartburg langzaam. Wat kan de school doen om meer leerlingen te bereiken en een keuze voor de Marnix te laten maken? Het lijkt er nu op dat een positief resultaat behaald wordt en daar zijn we blij mee. Maar we weten ook dat in september de nieuwe plannen alweer klaar moeten liggen.

Cijferinvoer docenten
Over de invoer van de cijfers zijn afspraken gemaakt en afspraak = afspraak, dat weten de leerlingen heel goed. Dit punt kunnen de leerlingen in de MR dan ook goed volgen en inbrengen en daarmee kunnen we de school scherp houden.  

Dit is medezeggenschap in concrete vorm; vanuit leerlingen, ouders en personeel meepraten en meedenken in het belang van de hele school. Als u ideeën voor ons hebt, dan horen we dat graag.  

P. Pons