De afscheidnemende directeur aan het woord 

Geachte ouders,

Aan het einde van dit cursusjaar hoop ik als directeur afscheid te nemen van de Guido de Brès. Begin november vorig jaar heb ik mijn besluit met het oog op de fusie kenbaar gemaakt aan het College van Bestuur. Het is goed als een nieuwe directeur in een nieuwe structuur leiding gaat geven aan de Guido de Brès. Voor de continuïteit binnen de directie achtte ik het ook beter. De heer Pijl en mijn persoon -  gelijken van jaren - zouden anders in één keer vertrekken. 

Vier jaar was ik als onderwijzer werkzaam op de basisschool, de ds. Joannes Beukelmanschool te Alblasserdam. Een fijne en leerzame tijd. In 1981 volgde de overstap naar de Guido de Brès. Iets minder dan de helft van die periode gaf ik Nederlands en Economie. De andere helft van de tijd maakte ik deel uit van de directie, eerst als ‘bouwpastor’, daarna als adjunct-directeur VWO-bovenbouw en de laatste jaren als directeur. Het voert te ver allerlei herinneringen op te halen. Velen van u zaten evenals uw kinderen bij mij in de klas. Iedereen heeft zijn/haar eigen herinneringen. 

Een paar opmerkingen: nooit heb ik spijt gehad van mijn keuze te kiezen voor het onderwijs. Ik kan het iedereen aanraden. Dat is de omgeving waarin je richtinggevend van betekenis kan zijn voor je medemens in een kwetsbare periode van het leven. Natuurlijk, het gaat om de overdracht van kennis, maar tegelijkertijd gaat het dan om de vorming van de leerlingen voor het leven. Wat een gesprekken waren er al niet met mijn leerlingen die verder gingen dan een mooie aardse toekomst! Houden van de leerlingen én houden van je vak(ken). Onderwijs geven moet plaatsvinden in nauw contact met de ouders! 

Laat ik het beeld niet al te idealistisch voorstellen. De praktijk was, is en blijft weerbarstig. Wij leven buiten het paradijs. Zonden en gebreken kleven ons aan. Alleen de verzoening met God in Christus redt van de dood. De dagelijkse bede past mij: ‘Verzoen de zware schuld’. 

Onze jongeren zijn precies hetzelfde als de jeugd van vroeger. Het valt echt mee! Dat zeg ik maar voor hen, die mogelijkerwijs voor het onderwijs willen kiezen. De maatschappelijke omgeving is wel ingewikkelder geworden. Ouders en leerkrachten veranderen trouwens ook. De tijdgeest laat niemand met rust! Beseften we dat maar! De school, die ik nu ga verlaten kreeg ooit de naam: Guido de Brès. Vasthouden aan de erfenis van wat hij overdroeg op grond van Gods Woord is een blijvende opdracht voor ouders, leerkrachten én leerlingen, ook al staan het moderne mensbeeld en de maatschappijvisie daar haaks op. 

Voor de vele hartelijke contacten die ik in de loop van de jaren had met u als ouders wil ik u hartelijk bedanken. Laten de school en ouders elkaar vasthouden tot nut van onze kinderen. Onder de bezielende leiding van de nieuwe directeur, de heer Van der Meijden, gaat de Guido de Brès de onbekende toekomst in. Ik wens hem van harte Gods zegen toe. 

Het ga u, de leerlingen en de school goed!

Drs. P.A. Zevenbergen