Aftredende en nieuwe leden Raad van Toezicht

Per 31 december jl. hebben we afscheid genomen van een aantal leden van de Raad van Toezicht. 
Drie RvT-leden waren aan het eind van 2019 aftredend en niet meer herkiesbaar voor een volgende zittingstermijn. Dit betrof de heren F.A. van der Duijn Schouten (voorzitter RvT), H.T. Groenendijk en ds. W. van Weelden. 
In oktober 2018 had de raad besloten om het aantal RvT-leden van negen terug te brengen tot zeven. Een vacature die in 2018 ontstond, is om die reden niet meer vervuld. Een verdere teruggang tot zeven leden kon gerealiseerd worden door twee van deze drie vacatures te vervullen. Per 1 januari a.s. zijn door de afgevaardigden van kerkenraden en schoolbesturen twee nieuwe RvT-leden benoemd, te weten de heer P. Schalk uit Veenendaal en de heer G.A. Stoop te H.I.Ambacht. 
De heer P. Verheij besloot zijn functie tussentijds neer te leggen per 31 december jl. De raad heeft besloten om deze vacature niet in te vullen gezien de voorgenomen fusie met het Driestar College.

Ds. J. Joppe die dit jaar aftredend en herkiesbaar was, is opnieuw benoemd voor een tweede zittingstermijn. 

De samenstelling van de Raad van Toezicht is op dit moment als volgt: 

  • de heer P. Schalk (voorzitter), Veenendaal;
  • de heer A.M. van der Bijl, Barendrecht;
  • de heer ds. J. Joppe, Oud-Beijerland;
  • de heer G.A. Stoop, H.I.Ambacht;
  • de heer A. Vat, ’s-Gravendeel;
  • de heer P.M.D. Weijers, Capelle aan den IJssel.