Aanmelden De Burcht voor leerjaar 2021-2022

Aanmelding
  • Het aanmeldingsproces moet in goed overleg met de basisschool gebeuren.
  • De Burcht is heel specifiek bedoeld voor leerlingen uit de Reformatorische achterban die vanwege hun ondersteuningsbehoefte nog niet op een andere locatie van het Wartburg College kunnen starten met voortgezet onderwijs. 
  • Het aantal plaatsen op de Burcht is gelimiteerd. De commissie toewijzing ondersteuning (CTO) beslist over plaatsing.
  • Het aanmelden kan vanaf 1 maart 2021 en uiterlijk 31 maart 2021 digitaal via aanmelden.wartburg.nl 
Wat hebben we nodig: 
  • Een nauwkeurig en volledig ingevuld aanmeldingsformulier van het Wartburg College, inclusief de genoemde bijlagen en verslagen.
  • Een uitgebreid onderwijskundig rapport waaruit blijkt dat de betreffende leerling aangewezen is op de zware ondersteuning binnen de Burcht.
  • Toetsgegegevens waaruit blijkt dat de leerling op het passende niveau is aangemeld en waarmee we evt. leerachterstanden kunnen achterhalen. 
  • Een heldere toelichting als onderdelen van het dossier niet kunnen worden aangeleverd.
Bespreking en besluitvorming
In april 2021 worden de dossiers besproken door de CTO.
Als er aanvullende vragen zijn vanuit de CTO aan de basisschool of de ouders/verzorgers zullen die na de bespreking via de mail worden gedeeld met ouders en de basisschool. 
Begin mei 2021 ontvangt u bericht over de plaatsbaarheid van uw kind en of er ook daadwerkelijk plaats is vanaf 1 september 2021.
 
Overdracht basisschool naar ‘de Burcht’ 
Op DV 16 en 23 juni vinden de overdrachtsgesprekken plaats. Hierbij moeten ouders en betrokkenen van de basisschool aanwezig zijn. Wilt u hiermee rekening houden?