Home   Wartburg College   Organisatie   Raad van Toezicht en College van Bestuur

 

Het Wartburg College is een stichting. In het stichtingsbestuur zijn de reformatorische kerken uit de regio vertegenwoordigd.
 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een taak in de representatieve vertegenwoordiging naar de achterban en een legitimatie van het bestuurlijk functioneren.
De leden van de raad houden schoolbezoeken. Zij zien erop toe dat de doelstelling van de school, met name op het gebied van de identiteit, wordt verwezenlijkt.

De samenstelling van de raad is als volgt:
prof.dr. F.A. van der Duijn Schouten (voorzitter)
H.T. Groenendijk (vicevoorzitter)
drs. C.H. van Breugel MCC
drs. A.M. van der Bijl RA
drs. J. Joppe
drs. A. Vat RA
drs. P.J. Verheij RA
ds. W. van Weelden
mr. P.M.D. Weijers

De leden van de raad worden benoemd door de vergadering van afgevaardigden van kerkenraden en besturen van scholen voor primair onderwijs. Eén van de leden van de raad wordt op voordracht van de centrale medezeggenschapsraad benoemd.
De leden van de raad worden voor een termijn van vier jaar benoemd. Na deze termijn zijn de leden onmiddellijk herkiesbaar voor een tweede zittingstermijn met als regel dat een lid voor niet meer dan acht jaar aaneengesloten zitting neemt.
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad blijken uit de statuten en het reglement van de Raad van Toezicht. Hierin zijn ook beschreven de besluiten van het College van Bestuur die aan goedkeuring van de raad zijn onderworpen.
De raad heeft een toetsingskader opgesteld, waarin de criteria zijn opgenomen die de raad ten aanzien van het toezicht hanteert.
 

College van Bestuur

De dagelijkse leiding van het Wartburg College berust bij een College van Bestuur: de heer dr. R. Toes (voorzitter) en de heer G.J. Heijboer RA (lid).
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkeden van het College van Bestuur blijken uit de statuten en het reglement van het College van Bestuur.


Overige te publiceren documenten: 
* Integriteitscode
* Klokkenluidersregeling
* Klachtenregeling
* Jaarverslag 2016
Hoofd- en nevenfuncties leden RvT en CvB 
 

Stafbureau

Het centrale stafbureau, gehuisvest in Barendrecht, werkt voor het hele Wartburg College.
 

Locatiedirectie

Aan het hoofd van elke locatie staat een directeur, bijgestaan door een team van adjunct-directeuren.
 

Medezeggenschap

Het Wartburg College kent vier locatie-medezeggenschapsraden. Elke locatie-medezeggenschapsraad is vertegenwoordigd in de centrale medezeggenschapsraad.