Home   Wartburg College   Organisatie   Historie

Historie

De Wartburg

De naam ‘Wartburg’ is ontleend aan de burcht ten zuidwesten van de Duitse plaats Eisenach. In 1521 vond de reformator Maarten Luther hier, geholpen door keurvorst Frederik de Wijze, een veilige schuilplaats nadat hij in de rijksban was gedaan. Het verblijf op het kasteel was eenzaam en vol aanvechtingen en Luther wijdde zich hier aan studie en gebed. De Wartburg was voor hem een toerustingsoord waar hij enkele van zijn belangrijkste werken schreef, zoals een vertaling van het Nieuwe Testament.
De naam van onze scholengemeenschap drukt verbondenheid uit met de reformatie. De school biedt opgroeiende jongeren bescherming en veiligheid in een van God vervreemde samenleving. Tegelijkertijd wil ze vormen en toerusten, vanuit het Woord van God. Er zijn vier locaties, die sinds 1997 samen het Wartburg College vormen.

Guido de Brès

Guido de Brès (1522-1567), rondreizend prediker, stelde de Nederlandse Geloofsbelijdenis op en wierp deze over de muur van het kasteel van Doornik, de verblijfplaats van landvoogdes Margaretha van Parma. De Brès wilde de Spaanse overheid duidelijk maken dat de ‘nieuwe leer’ niet aanzette tot opstand. Hij is vanwege zijn geloofsovertuiging uiteindelijk geëxecuteerd. Vlak voor zijn dood getuigde hij moedig van zijn geloof in de zuivere waarheid van Gods Woord. De Guido de Brès begon in 1970 als scholengemeenschap vanuit de behoefte aan onderwijs gebonden aan Schrift en Belijdenis.

Marnix

Philips van Marnix, heer van St. Aldegonde (1540-1598), stamt uit een geslacht van Franse magistraten. Hij is vooral bekend als staatsman, adviseur van Willem van Oranje en dichter van ons volkslied. Daarnaast was hij theoloog, letterkundige en opvoedkundige. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog was hij een zeer vooraanstaand man. Jarenlang heeft hij gewerkt aan zijn Psalmberijming en hij was vertaler van de Bijbel. In juli 1572 kwam Marnix naar Dordrecht, waar hij in het Hof één van de belangrijkste vergaderingen in de geschiedenis van ons land bijwoonde, als vertegenwoordiger van de Prins. Zijn levensspreuk was ‘repos ailleurs’, wat betekent ‘de rust is elders’. Hieruit spreekt zijn toewijding aan de aardse roeping en verwachting van het eeuwige leven. De Marnix is de voortzetting van de oude Ds. Balthasar Lydiusmavo, die in 1961 als school voor ulo in Dordrecht van start ging. In 2002 werd de afdeling praktijkonderwijs (PrO) aan deze locatie binnen het Wartburg College toegevoegd. De afdeling maakte daarvoor deel uit van De Wijngaard te Barendrecht. 

Revius

Jacobus Revius (1586-1658) was predikant, historicus en dichter. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de Statenvertaling en publiceerde de Over-Yselsche Sangen en Dichten. Hij was ook regent van het Statencollege in Leiden, waar hij jongeren vormde en hielp bij hun studie. Revius wordt vaak aangeduid als ‘een geharnast strijder voor God en Zijn heilig Woord’. Het Revius is in 1979 begonnen als een dependance van de Guido de Brès, en werd in 1981 een zelfstandige school.

De Swaef

Dichter, schrijver, vertaler én schoolmeester Johannes de Swaef (1594-1653) schreef De Geestelycke Queeckerije van de jonge planten des Heeren. Het calvinistisch-piëtistische geschrift is wel het eerste opvoedkundige handboek voor ouders genoemd. Gereformeerde ouders hebben, zo benadrukte De Swaef, bij de doop van hun kinderen beloofd hen godzalig op te voeden. Het De Swaef is in 1993 ontstaan uit een samengaan tussen de Ds. Balthasar Lydiusmavo en het Plancius College.