Home   Wartburg College   Organisatie   ANBI-status

Gegevens ANBI-status

Het Wartburg College staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wij hebben onze gegevens overzichtelijk voor u op een rij gezet:

Naam
Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische Grondslag “De Wartburg” (Wartburg College)

RSIN/fiscaal nummer
002770210

Contactgegevens
Wartburg College
Bijdorpplein 33
2992 LB Barendrecht

Postadres
Postbus 2062
2990 DB Barendrecht

Telefoon
(0180) 72 66 50

De doelstelling
De school wil christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag verzorgen. De school belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven. Ook worden de Drie Formulieren van Enigheid onderschreven als op de Schrift gegrond. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuurlijke organisatie
De leiding van de school ligt in handen van een College van Bestuur bestaande uit twee leden. Het toezicht op de school wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht.

College van Bestuur
dr. R. Toes, voorzitter
G.J. Heijboer RA, lid

Raad van Toezicht
prof dr. F.A. van der Duijn Schouten, voorzitter
H.T. Groenendijk, vicevoorzitter
drs. A.M. van der Bijl RA
drs. C.H. van Breugel MCC
ds. J. Joppe
drs. A. Vat RA
drs. P.J. Verheij RA
ds. W. van Weelden
mr. P.M.D. Weijers

Beleidskader
Klik hier voor het strategisch beleidskader 2015-2020.

Het beloningsbeleid
De leden van het College van Bestuur worden bezoldigd conform de CAO VO. Er zijn geen meldingen inzake de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is:

Voorzitter: € 1.250 per jaar
Leden: € 1.000 per jaar
Leden van een RvT-commissie: presentiegeld van € 50 per vergadering

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Klik hier voor het jaarverslag van 2016.