Home   Wartburg College   Cluster 4   Wat is cluster 4?

Cluster 4

Wat is cluster 4?

De cluster 4-voorziening is de afdeling van het Wartburg College voor leerlingen met een zware ondersteuningsbehoefte. Het betreft leerlingen die nog niet kunnen functioneren in een grote groep op een reguliere locatie. De cluster 4-voorziening biedt leerlingen de mogelijkheid om in een kleine en gestructureerde setting te werken aan hun ontwikkeling richting de reguliere school.

Doel van cluster 4
Het doel van de cluster 4-voorziening is het voorbereiden van leerlingen op een overstap richting de reguliere school. Leerlingen voor vmbo bk en g+ zitten maximaal twee jaar op de cluster 4-voorziening. Leerlingen van mavo, havo en vwo zitten er maximaal drie jaar. De overstap naar regulier onderwijs verloopt via de zgn. satellietklassen op de reguliere locaties. Vanuit deze klassen worden leerlingen ondersteunt in het overgangstraject.

Aanmelding cluster 4

Als ouders en basisscholen een leerling willen aanmelden voor de cluster 4-voorziening, moeten ze dat doen via het reguliere aanmeldingsformulier van het Wartburg College. Op dit formulier is de mogelijkheid opgenomen om aan te geven dat een leerling zware ondersteuning nodig heeft. Er staat ook bij vermeld welke aanvullende gegevens nodig zijn voor een plaatsing in onze cluster 4-voorziening. Aanmelden voor het cursusjaar 2017-2018 is mogelijk vanaf 1 maart 2017.

Dossier

Als ouders/verzorgers en/of basisscholen een leerling aanmelden voor de cluster 4-voorziening dan moeten bij aanmelding de volgende stukken worden geleverd.

  • Een uitgebreid Onderwijskundig Rapport. Dit is deel B van het aanmeldingsformulier, volledig ingevuld. 
  • Een door een gedragsdeskundige opgestelde beschrijving van de ondersteuningsbehoefte.
  • Omschrijving van belemmerende en bevorderende factoren van een leerling.
  • Omschrijving van de reden waarom een leerling niet kan functioneren in regulier VO (evt. met ondersteuning)|
  • Indien aanwezig een diagnose (denk aan DSM-classificatie)
  • Een handelingsplan en/of een ontwikkelperspectief vanuit de aanleverende school.
  • Cito scores van de basisschool.
  • Een geldig rapport van intelligentieonderzoek (bij voorkeur WISC -III-NL).

Het complete dossier mag ter attentie van cluster 4 worden opgestuurd naar Twentestraat 96, 3083 BD Rotterdam. 

Commissie Toewijzing Ondersteuning (CTO)

Als via het aanmeldlingsformulier duidelijk wordt dat een leerling wordt aangemeld voor de cluster 4-voorziening, zal het complete dossier worden beoordeeld door de CTO. De CTO houdt u verder op de hoogte van de voortgang van de aanmelding.

Voor in de agenda, overdrachtsgesprekken

De overdrachtsgesprekken tussen basisschool, ouders en cluster 4 zijn ingepland op D.V. woensdag 21 juni en woensdag 28 juni. De gesprekken vinden plaats vanaf 12.30 uur. 

Contactgegevens

Cluster 4 en Reboundvoorziening Wartburg College
Twentestraat 96
3083 BD Rotterdam
(T) 010 - 493 35 20
(E) cluster4@wartburg.nl