Home   Marnix   Profiel   Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs (PrO)

Het praktijkonderwijs is voor leerlingen die (nog) niet in staat zijn het onderwijs te volgen op een school voor vmbo. De meeste jongeren die het praktijkonderwijs hebben afgerond zoeken een baan. Sommigen kunnen doorstromen naar een vervolgopleiding in het vmbo of het mbo, of een opleiding volgen die een brancheorganisatie aanbiedt.

De tweejarige onderbouw is gericht op de verdere ontwikkeling van de basisvaardigheden zoals rekenen en wiskunde, Nederlands en informatiekunde. De ontwikkeling van die basisvaardigheden staat zoveel mogelijk in dienst van de praktijk van het dagelijks leven van nu en later. Theoretische kennis wordt direct toegepast tijdens de praktijkvakken, eventuele praktijkopleidingen en de stage.

In het tweede jaar gaan de leerlingen al op snuffelstage. Twee periodes zijn de leerlingen dan gedurende één dag per week op stage en tweemaal een hele week.

In de bovenbouw krijgt het praktische deel van de opleiding steeds meer gewicht, onder andere door uitbreiding van de stage. De bovenbouw duurt minimaal twee jaar, maar meestal drie- of soms vier jaar.

Het gehele onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. We bereiden jongeren voor op het zo zelfstandig mogelijk functioneren als volwassene.
Het accent van het onderwijs verschuift dan ook steeds meer naar de praktische vaardigheden. De functies waarvoor de leerlingen worden voorbereid, liggen doorgaans op het niveau onder het assistentenniveau (niveau 1).

Voor leerlingen in de bovenbouw is er de mogelijkheid tot het behalen van een diploma op niveau 1 van het mbo. In het tweede leerjaar (onderbouw) wordt bepaald welke leerlingen daarvoor in aanmerking komen.

Pro-ductief.nl

Op het Praktijkonderwijs zijn een aantal diensten ontwikkeld. Zo worden er tuinen aangelegd, fietsen gemaakt, traktaties verzorgd en steigerhouten meubilair gemaakt. Het mooie aan deze praktische vorm van onderwijs is dat leerlingen zich allerlei vaardigheden eigen maken (vakkennis, vraaggericht werken, omgaan met klanten e.d.) waar ze later veel aan kunnen hebben. Voor deze diensten kunt u meer lezen op pro-ductief.nl, een domeinnaam die recht doet aan de (eigen)waarde van onze leerlingen.

Toelating

Leerlingen kunnen worden geplaatst in het praktijkonderwijs op grond van:

  • Een leerachterstand van minimaal drie jaar
  • Een intelligentiequotiënt (IQ) van minimaal 55 en maximaal 80
  • Problemen in het functioneren in relatie met anderen
  • Gebrek aan sociale weerbaarheid.

De Commissie Leerlingenzorg (CLZ) bekijkt aangemelde leerlingen op bovengenoemde aspecten. De commissie draagt zorg voor alle relevante documenten en adviseert de Regionale Verwijzingscommissie (RVC), die uiteindelijk beslist of een aangemelde leerling toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs.

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidieert o.a. projecten met als doel het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. Het Wartburg College neemt in dit kader deel aan het ESF-project “VSO/PrO Drechtsteden Inclusief 1” ingediend door de gemeente Dordrecht. De subsidie is aangevraagd voor de periode oktober 2014 tot oktober 2016. 

De scholen binnen arbeidsmarktregio Drechtsteden investeren de extra ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing/arbeidsintegratie van (ex-) PrO/vso leerlingen vanaf het derde leerjaar. De ESF-middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt –blijvend- te verbeteren. Arbeidstoeleiding wordt vormgegeven door een intensieve samenwerking van de scholen met de ketenpartners tijdens de transitiefase, dat wil zeggen de laatste twee schooljaren tot en met twee jaren nazorg erna. De arbeidsvoorbereidende inzet in de laatste fase van het onderwijs bevordert een goede startpositie, waardoor een succesvolle entree op de arbeidsmarkt gemaakt kan worden (arbeidsinpassing). De loopbaan van de individuele leerling is leidend en bepaalt de gewenste ondersteuning.

Over ESF
Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Voor Nederland is ongeveer 500 miljoen ESF-subsidie gereserveerd voor de periode 2014-2020. De subsidie wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio's in Nederland.  Het kabinet streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen optimaal te laten participeren in de samenleving, zo ook op de arbeidsmarkt. Jongeren uit het vso en PrO ondervinden echter uiteenlopende belemmeringen bij het verkrijgen van een baan. Voor deze jongeren is een integrale benadering en een soepele overgang van school naar werk van groot belang. Ze hebben echter extra ondersteuning nodig om een plek op de arbeidsmarkt te verkrijgen en vervolgens ook te behouden. Met de toegezegde ESF-subsidie kan hier nog beter invulling aan gegeven worden.