Home   Guido de Brès   Schoolgids   Wartburg College   Wartburg College   Medezeggenschap

Medezeggenschap

In de medezeggenschapsraden worden de diverse belangen die in de school aanwezig zijn vertegenwoordigd. De raden spreken voor zowel ouders, leerlingen als personeel en geven uitvoering aan de Wet medezeggenschap scholen (WMS).
Er is een centrale medezeggenschapsraad (CMR), waarin vertegenwoordigers zitten van de vier locatiemedezeggenschapsraden (LMR) en van de medezeggenschapsraad algemene dienst. De medezeggenschapsraden bestaan uit vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de leerlingen. De personeelsleden en ouders hebben alle bevoegdheden die leden van een medezeggenschapsraad hebben; leerlingen hebben alleen adviesrecht, geen instemmingsbevoegdheden.


Medezeggenschapsraad Guido de Brès


Locatie Guido de Brès beschikt over een locatiemedezeggenschapsraad (LMR) en een leerlingenraad. De leerlingenraad wordt elk jaar opnieuw samengesteld. De locatiemedezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van ouder(s)/verzorger(s), personeel en leerlingen. Elke locatiemedezeggenschapsraad vaardigt één of meer vertegenwoordigers af naar de centrale medezeggenschapsraad (CMR). Het secretariaat van de LMR kunt u bereiken via het mailadres lmrguido@wartburg.nl.

Leden

Namens de ouder(s)/verzorger(s):

Dhr. M. Priester (ouder en afgevaardigde CMR)
Mevr. C. Nijsse-Boogaard (ouder)

Namens het personeel:

Mw. drs. G.E. Brussé-Dekker (voorzitter)
Dhr. J.G. Janssen (vicevoorzitter en afgevaardigde CMR)
Dhr. G. Meijer (secretaris)
Dhr. M.P. de Reus

Namens de leerlingen:

Lisanne van Houdt (leerling 5-vwo)
Florian Pronk (leerling 6-vwo) 


CMR

I. Kok, voorzitter
jitse.kok@gmail.com

mw. L. van der Vlies-van der Mast
vicevoorzitter/secretaris (Marnix)
LvanderVlies@wartburg.nl

N.M. Broer (stafbureau)
NMBroer@wartburg.nl 

J.G. Janssen (Guido de Brès)
JGJanssen@wartburg.nl

A.P. Uitbeijerse (De Swaef)
APUitbeijerse@wartburg.nl
 

D. Verschoor (De Swaef)
dick.verschoor@planet.nl  

W. Weggeman (Revius)
ww@kliksafe.nl

W. Offermans (Revius)
WOffermans@wartburg.nl

B.W. van Soest (Marnix)
BWvanSoest@wartburg.nl

mr. P. Pons (Marnix)
pons.advies@filternet.nl

 

De CMR-leden zijn telefonisch te bereiken via het nummer van de locaties. 


Medezeggenschapsraad algemene diensten

mw. A.M. van Gilst-Kruidenier, voorzitter
G.A. Bioch, secretaris
N.M. Broer
W.E. Karsdorp


Ouderraad en leerlingenraad

Binnen de schoolorganisatie van de Guido de Brès functioneert een ouderraad. De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die zich vanuit hun betrokkenheid als ouders in hun vrije tijd verdiepen in het schoolleven en de directie voorzien van praktische adviezen.

De ouderraad vergadert ongeveer drie maal per jaar met de directeur. De leden krijgen voorafgaand aan de vergadering een set van het blad Informatief, zodat ze op de hoogte zijn van de informatie die in een bepaalde periode richting het personeel is gegaan. Op basis daarvan vindt een inhoudelijke bespreking plaats en denken ouders mee. Verder staat het de ouders vrij alle zaken met betrekking tot het schoolleven op de agenda te plaatsen. De directeur zit de vergaderingen voor. Verslaglegging vindt niet plaats. Vragen en acties neemt de directeur mee. Hij koppelt deze ook terug. 

Er is geen reglement voor het functioneren van de ouderraad. Werving van leden vindt plaats door de beproefde methode van netwerken.

De ouderraad bestaat uit de volgende personen:
- dhr. P.J. Kats
- mw. A. Kieviet
- mw. C. Nijsse
- mw. L. Schreuders
- mw. D. Zeelenberg

Hoewel een schol geen leerlingenraad behoeft in te stellen, beschikt de Guido de Brès over een leerlingenraad. De school hecht aan het meedenken in beleid en schoolorganisatie door de leerlingen. Werving van leden vindt plaats door een oproep op de publicatieborden. Vervolgens nodigen de voorzitter en de directeur bij voldoende aanbod de gegadigden op en wordt de keuze voorgelegd aan de leerlingenraad. Wat de samenstelling betreft wordt gestreefd naar een goede verhouding tussen onder- en bovenbouw en tussen mavo, havo en vwo.

De leerlingenraad vergadert zes keer per jaar aan de hand van een agenda en onder voorzitterschap van een gekozen voorzitter. De leerlingen hebben de mogelijkheid alle relevante punten op de agenda te plaatsen. Zij vertegenwoordigen de leerlingen en worden geacht te weten wat binnen de school leeft. Eén van de leerlingen verzorgt de verslaglegging van de vergaderingen. De leerlingenraad vergadert altijd in aanwezigheid van de directeur. Zij fungeert derhalve als een waardevol klankbord voor de directie. 

De leerlingenraad houdt zich vooral bezig met:
- verbetering van de sfeer op school;
- verbetering van de kwaliteit van de organisatie;
- verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

De samenstelling is als volgt:
- Corinde Alberts (voorzitter)
- Marilène Chevalking
- Hidde van Eijsden
- Artemisia Figetakis (notulist)
- Jesse van Driel
- Joriene Goudswaard
- Florian Pronk
- Mauric Ruit
- Hanneke Schutte
- Renzo Vuijk