Home   De Swaef   Schoolgids   Wartburg College   Wartburg College   Medezeggenschap

Medezeggenschap

In de medezeggenschapsraden worden de diverse belangen die in de school aanwezig zijn vertegenwoordigd. De raden spreken voor zowel ouders, leerlingen als personeel en geven uitvoering aan de Wet medezeggenschap scholen (WMS).
Er is een centrale medezeggenschapsraad (CMR), waarin vertegenwoordigers zitten van de vier locatiemedezeggenschapsraden (LMR) en van de medezeggenschapsraad algemene dienst. De medezeggenschapsraden bestaan uit vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de leerlingen. De personeelsleden en ouders hebben alle bevoegdheden die leden van een medezeggenschapsraad hebben; leerlingen hebben alleen adviesrecht, geen instemmingsbevoegdheden.


Medezeggenschapsraad De Swaef

De Swaef heeft, zoals alle locaties, een locatiemedezeggenschapsraad (LMR). De LMR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, personeel en leerlingen. Elke locatiemedezeggenschapsraad vaardigt één of meer vertegenwoordigers af naar de centrale medezeggenschapsraad (CMR).

LMR

Namens de ouder(s)/verzorger(s):

• De heer D. Verschoor, Ridderkerk (afgevaardigde CMR)
• Mevrouw I. Kok-Pieplenbosch, Ridderkerk

Namens het personeel:

• De heer P. van der Ende, Delft
• Mevrouw E. van der Tang, Gouda
• De heer A.P. Uitbeijerse, Capelle aan den IJssel (voorzitter, afgevaardigde CMR)
• Mevrouw P.A. van Veluw-van der Tang, Dordrecht (secretaris), pavanveluw@wartburg.nl

Namens de leerlingen:

• Pieter Goudswaard, Ridderkerk
• vacant

De LMR heeft bij veel onderwerpen die binnen de school spelen inspraak. Zo adviseert de LMR over
de begroting, bij verbouwingen. De LMR moet instemming verlenen bij het vaststellen van het
schoolplan, de schoolgids, lessentabellen en het formatieplan (de inzet van personeel). Elk jaar
publiceert de LMR een jaarverslag. Daarin kunt u precies terugvinden welke onderwerpen de
aandacht kregen van de LMR en welke besluiten genomen zijn. De LMR vergadert in de regel elke
twee maanden. Vergaderdata, agenda, taken, bevoegdheden (per geleding) en andere activiteiten
van de LMR zijn te vinden op de website van de LMR:
www.lmrdeswaef.nl.

Contactgegevens:
Secretariaat LMR De Swaef
Carnissesingel 20
3084 NA Rotterdam
Telefoon (010) 480 14 22
E-mail: pavanveluw@wartburg.nl

Ouderraad

De mening van ouders over het onderwijs en de organisatie op het Beroepencollege vinden we
belangrijk. Hiervoor is een ouderraad opgericht. De ouderraad komt een aantal keren samen,
afhankelijk van de onderwerpen die er zijn. Op de agenda staan onderwerpen zoals: resultaten van de
tevredenheidsonderzoeken, wanneer moeten leerlingen kiezen voor een profiel, hoe presenteren we
onze school aan ouders en bedrijven en wat kan de school verbeteren? Ouders kunnen onderwerpen
inbrengen die zij belangrijk vinden. De ideeën van ouders/klankbordgroep worden als advies aan de
locatiedirectie voorgelegd.

Leerlingenraad

Diverse keren per jaar overlegt de locatiedirectie met de leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit
leerlingen van diverse leerjaren en uit verschillende teams. De onderwerpen die besproken worden,
zijn afhankelijk van wat er op school speelt. De ideeën van de leerlingenraad worden meegenomen in
de besluitvorming van de locatiedirectie en de medezeggenschap via de LMR.


CMR

I. Kok, voorzitter
jitse.kok@gmail.com

mw. L. van der Vlies-van der Mast
vicevoorzitter/secretaris (Marnix)
LvanderVlies@wartburg.nl

N.M. Broer (stafbureau)NMBroer@wartburg.nl

J.G. Janssen (Guido de Brès)
JGJanssen@wartburg.nl

A.P. Uitbeijerse (De Swaef)
APUitbeijerse@wartburg.nl

 

D. Verschoor (De Swaef)
dick.verschoor@planet.nl 

mw. M. van Vugt-de Zwaert (Guido de Brès)
miran47@kpnmail.nl


W. Weggeman (Revius)
ww@kliksafe.nl

P. Wemmers (Marnix PrO)
PWemmers@wartburg.nl

mw. H.A. Westmaas-Bogaard (Revius)
HAWestmaas@wartburg.nl

mr. P. Pons (Marnix)
pons.advies@filternet.nl

 

De CMR-leden zijn telefonisch te bereiken via het nummer van de locaties. 


Medezeggenschapsraad algemene diensten

J. Stolk, voorzitter
G.A. Bioch, secretaris
W.E. Karsdorp